Sunshine Diamond River và những điều bạn nên biết nếu mua

Sunshine Diamond River và những điều bạn nên biết nếu mua

đánh giá Tìm hiÃu dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

sau ngày nên m¯t sàn b¥t đÙng s£n khu vñc Nam, dñ án Sunshine Diamond River có đưãc thå chú ý và tìm ki¿m të bên Quý khách hơn kh¯p Các trang m¡ng xã hÙi. v­y, đ¥y là Nhïng thông tin gì? MÝi Khách hàng theo dõi bài vi¿t này. Chúng tôi s½ Nh­n đËnh và nh­n đËnh chuyên sâu vÁ Các lãi th¿ mà chung cư Sunshine Diamond River đang ©n chéa đưãc.

GiÛi thiÇu dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7

ĐÑi vÛi tình hình phát triÃn tÑc đÙ cça nÁn kinh t¿ đi cùng vÛi đ¥y là đÝi sÑng cça con ngưÝi cũng nhu c§u r¥t lÛn. n¯m thóp đưãc nhu c§u đ¥y, chç đ§u tư Sunshine Group đã mua đưãc khu đ¥t hi¿m t¡i đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7. căn hÙ Qu­n 7 có diÇn tích ninh khu là 112.585 m2 đưãc đ§u tư thñc hiÇn do t­p đoàn Sunshine Group.

dñ án Sunshine Diamond River có toàn bÙ 3.125 S£n ph©m đem l¡i cho thË trưÝng BDS, trong đ¥y có Các S£n ph©m chánh như căn hÙ cao c¥p, thương m¡i, DËch Vå,Văn Phòng, Shophouse, Officetel đưãc phân chia và s¯p x¿p đÓng đÁu trên 12 block cao cách 15 - 27 t§ng. Tuy nhiên, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 có không gian sinh sÑng r¥t thoáng mát lúc chç đ§u tư Sunshine Group chÉ sí dång 29.11% cho m­t đÙ xây.

CÙng VÛi lãi th¿ tÍa l¡c mÛi sông Sài Gòn và r¡ch Bà BưÛm nên môi trưÝng sinh sÑng dÅ chËu trên g¥p bÙi, cũng như t­n dång ĐÑi vÛi diÇn tích m·t nưÛc và đËnh vË đưãc luÓng gió mát thÕi vô, Nhïng căn hÙ thuÙc dñ án Qu­n 7 s½ đưãc c¥u trúc theo hưÛng view giáp sông đ¯c đËa, Khi¿n mang đ¿n khí h­u mát m» cho t¥t c£ chç nhân ©n chéa.

Đưãc ti¿n hành thi công thÝi kó mÙt vô Quý 1/2019 l¡i thÝi kó này, dñ án Sunshine Group v«n đang đưãc triÃn khai lÛn sau thå chÉ đ¡o cça phéc th§u xây dñng yên Phong cùng đơn vË giám sát nÕi ti¿ng Apave đ¿n të Pháp.

Vëa rÓi là chia s» cça SaleReal vÁ thông tin quy mô cça dñ án căn hÙ cao c¥p Qu­n 7. Ti¿p theo, chúng tôi s½ Sơ lưãc tÛi Quý khách hàng thông tin vÁ đơn vË chánh áp dång dñ án Sunshine Diamond River.

Thông tin vÁ chç đ§u tư Sunshine Group

Sunshine Group là tên tuÕi mÛi nh¥t t¡o trå sß chính t¡i miÁn B¯c, cå thà t¡i thç đô Hà NÙi. tÛi VÛi thË trưÝng BDS ViÇt Nam vào năm 2016 vëa qua, tuy chưa có gì đà xây đÙng lñc cho sñ b¯t đ§u cça mình. Nhưng chÉ ĐÑi vÛi 1 năm ho¡t đÙng, b±ng ĐÑi vÛi đôi chân thiên tin cça mình, danh ti¿ng Sunshine Group đã mau chóng t¡o ti¿ng vang https://duankhunam.com/du-an/sunshine-diamond-river/ lÛn tÛi Khách hàng ngay dưÛi lúc tung nên Nhïng dñ án ß trung tâm thành phÑ Hà NÙi như Sunshine Garden, Sunshine Center, Sunshine City, Sunshine Riverside,... toàn bÙ Nhïng Dòng s£n ph©m cça ông luôn gây điÃm nh¥n cho Quý khách hàng vì lÑi thi¿t k¿ cñc kó khác biÇt, ki¿n t¡o trong sÑ tëng h¡ng måc và kho£n ti¿t nhÏ.

hơn nïa, ông còn bÏ thành sÑ tiÁn r¥t lÛn nh±m thu đ¿n Nhïng khu đ¥t nÕi trÙi hơn t¥t c£ miÁn mái quÑc ngoài Nhïng S£n ph©m đÙc quyÁn t¡i miÁn B¯c đ¿n Nha Trang, và mÛi đây Nh¥t là ti¿n tÛi thành phÑ HÓ Chí Minh VÛi 2 dñ án mÛi nh¥t đó là Sunshine City Sài Gòn và Sunshine Diamond River (đang đÁ c­p), cùng giai đo¡n mÛi đây nh¥t đ¥y là sñ xu¥t hiÇn cça dñ án Sunshine Venicia Thç Thiêm.

B±ng Nhïng chéng minh mà chúng tôi vëa mÛi thu th­p đưãc thì VÛi dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7, ch¯c r±ng, mÍi sñ héa h¹n héa h¹n cça Khách hàng s½ nh­n đ¿n k¿t qu£ xéng danh të thå đáng tin c­y cça chç đ§u tư Sunshine Group.

k¿t c¥u nÙi th¥t dñ án Sunshine Diamond River có gì?

L¥y nÁn t£ng th¯ng lãi të Nhïng đéa con đã áp dång trưÛc đ¥y, t­p đoàn Sunshine Group ti¿p tåc lña chÍn cách c¥u trúc Châu u cao c¥p và lËch lãm thñc hiÇn cho đéa con tinh th§n mÛi cça mình, lo¡i hình này t¡o cho ngưÝi nhìn sñ c£m nh­n vÁ mÙt căn hÙ h¡ng sang đem cách hoàng gia tân cÕ điÃn. Tuy nhiên, chung cư Qu­n 7 l¥y đưãc điÃm sáng vì do Các kho£n ti¿t nÙi th¥t đÁu đưãc dát ch¯c gây sñ quyÁn quý và cao sang ché không bË chìm do phong cách cÕ điÃn t¡i xưa.

toàn bÙ trang thi¿t bË nÙi th¥t đưãc bàn giao đ§y đç VÛi Các v­t liÇu h¡ng sang đưãc nh­p kh£o të Nhïng nÙi th¥t ngo¡i nh­p đ¿n të Các nưÛc Châu u, cå kh£ năng ĐÑi vÛi tên tuÕi mang tên ohler và Eurowindow đang khá sÑt hơn thË trưÝng hiÇn t¡i, cùng đó là thË trưÝng g× nh­p kh©u, đèn chùm, đèn tưÝng, đ§y đç Nhïng thi¿t bË b¿p, điÁu hòa âm tr§n Multi hiÇn đ¡i.

đ·c biÇt, t­p đoàn Sunshine Group đã đëng ng¡i tài chánh đà bÏ thành sÑ tiÁn các trên nh±m đ§u tư lo¡i kính Low E 3 lÛp phç të đ§u l¡i chân mÍi căn hÙ chung cư Qu­n 7, lo¡i kính đ¯t tiÁn này đem đ¿n ích lãi b£o vÇ tia đÙc h¡i truyÁn vô căn hÙ và vëa tôn lên sñ sang trÍng, đ³ng c¥p cho dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7.

Vëa rÓi là bài vi¿t đưãc chuyên gia duankhunam chia s» vÁ Các thông tin cça căn hÙ Sunshine Diamond River, n¿u còn th¯c m¯c vÁ Nhïng viÇc liên thà khác thì Quý khách hàng chÉ ph£i gÍi điÇn trñc ti¿p tÛi SaleReal s½ đưãc tư v¥n nhiÇt tình và kho£n ti¿t hơn.