Du an Sunshine Venicia dungquoc: hy vọng với thực tế mua được dự án

Du an Sunshine Venicia dungquoc: hy vọng với thực tế mua được dự án

nh­n xét vË trí dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

Sunshine Venicia Qu­n 2 đưãc giÛi chuyên bÝ b¿n đánh giá là s½ trß ra dñ án căn hÙ cao c¥p h¡ng sang ti¿p theo đưãc mß bán t¡i sàn b¥t đÙng s£n qu­n 2, https://dungquoc.com/du-an/sunshine-venicia/ cå kh£ năng là khu đô thË xa l¡ Thç Thiêm. Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc të chç đ§u tư thì dñ án này ocfn t¡o thà đưãc chào bán trưÛc c£ dñ án đã triÃn khai trưÛc đ¥y trong sÑ cùng khu - Riverfront Residences và t¡i gian mß bán dñ ki¿n vô quý 3 năm 2019.

Đưãc xây vì chç đ§u tư lÛn và đáng tin c­y vÁ BDS nên đëng chÉ chç đ§u tư mà ngay c£ Các Quý khách hàng có đòi hÏi mua nh±m t¡i lâu dài cũng h¥p d«n quan tâm tÛi vË th¿ cça căn hÙ Sunshine Venicia qu­n 2. bßi v­y, bài vi¿t sau đây, QuÑc Dũng Blog s½ chia s» đ¿n Quý khách Các thông tin trÍng tâm có liên quan tÛi đËa th¿ cça dñ án l¡ ß Thç Thiêm này, hi vÍng s½ mang l¡i Các thông tin hïu nghi nh¥t dành quý vË.

vË trí cça dñ án Sunshine Thç Thiêm t¡i đâu?

chung cu sunshine venicia

Theo thông tin mà QuÑc Dũng Blog c­p nh­t đưãc thì căn hÙ Sunshine Thç Thiêm có đËa th¿ tÍa l¡c ß Lô đ¥t sÑ 2-8, khu đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM. Như Quý khách cũng đÁu bi¿t, Thç Thiêm là càng khu vñc đô thË mÛi cça qu­n 2 kà riêng và là trung tâm hành chánh xa l¡ cça TP HCM nh¯c cùng, cao c¥p cça khu vñc đô thË này sánh ngang ĐÑi vÛi cao c¥p cça Nhïng khu đô thË khác trong khu vñc.

Thç Thiêm vÑn đưãc sí dång ĐÑi vÛi chéc năng chánh là bÕ sung thêm Các dñ án chéc năng cao c¥p nh¥t mà khu vñc qu­n mÙt hiÇn chưa t¡o. Và như v­y, Sunshine Venicia qu­n 2 trß thành căn hÙ ©n chéa vË trí đ·c biÇt, là “ trung tâm cça trung tâm mÛi”.

Lô đ¥t sÑ 2-8, khu đô thË Thç Thiêm, qu­n 2, TP HCM thuÙc m·t tiÁn cça Đ¡i lÙ Vòng Cung, ngay c¡nh h§m Thç Thiêm. do v­y, Sunshine Venicia n±m ngay hàng lo¡t siêu ph©m cao c¥p cça qu­n 2 như: Empire City (Keppel Land), Eco Smart City (Lotte), Sala Đ¡i Quang Minh, The Metropole, Thç Thiêm Xi, The Riverin,...

QuÑc Dũng Blog nh­n xét Nhïng điÃm NÕi trÙi vÁ vË trí cça căn hÙ Sunshine Qu­n 2

du an sunshine venicia

Theo nh­n đËnh cça Nhïng chuyên gia BDS cũng như nh­n xét chung cça QuÑc Dũng Blog thì Sunshine Venicia ©n chéa vË th¿ VÛi các điÃm NÕi trÙi như:

- Thé nh¥t, đËa th¿ thuÙc trung tâm cça t¥t c£ thå k¿t nÑi

khi trß nên cư dân cça căn hÙ Sunshine Venicia Qu­n 2, quý dân cư s½ thu­n lãi và mau chóng di chuyÃn tÛi các đËa điÃm khác nhau như:

+ Qu­n 1: di chuyÃn qua h§m Thç Thiêm ho·c qua c§u Thç Thiêm 1, c§u Thç Thiêm 2 chÉ chëng të 3-5 phút.

+ di chuyÃn đ¿n khu vñc đô thË C£ng Khánh HÙi ( qu­n 4): chÉ m¥t 3 phút thông qua h§m Thç Thiêm.

+ l¡i qu­n Bình Th¡nh: chÉ m¥t t§m 5 phút thông qua c§u Thç Thiêm mÙt.

+ Ti¿p c­n qu­n 7: khá tiÇn nghi và mau chóng lúc qua h§m Thç Thiêm- NguyÅn t¥t ra. sau này s½ có thêm tuy¿n đưÝng c§u Thç Thiêm 4 - đưÝng NguyÅn Văn Linh.

+ đi đ¿n Nhïng tiÇn ích đ³ng c¥p, trung tâm kinh doanh, khu vñc văn phòng cao c¥p: ChÉ trong sÑ të 3-5 phút.

- Thé 2, lÑi view xinh đ¹p mang l¡i cách nhìn sáng giá “ triÇu đô”

Theo QuÑc Dũng Blog c­p nh­t thì t¡i Sunshine Venicia qu­n 2, 100% Nhïng căn hÙ chung cư cao c¥p cça dñ án đÁu s½ t¡o hưÛng view cñc h£o xéng danh t§m nhìn triÇu đô khi nhìn vÁ phái qu­n 1, sông lÛn m¡nh Sài Gòn. khá ít dñ án ß trung tâm ra phÑ l¡i có thà sá hïu quù đ¥t ĐÑi vÛi các ưu điÃm như nhiên. VÛi t§m nhìn này, Khách hàng s½ đưãc t­n hưßng và tr£i nghiÇm môi trưÝng an cư tuyÇt đÑi thoáng mát, trong lành dù b¥t cé giai đo¡n gì trong ngày ngay t¡i chính chung cư cça mình.

- Thé ba, vÁ m·t b±ng giá bán nhÝ đËa th¿ cça dñ án Sunshine Venicia Qu­n 2

du an sunshine venicia

Theo kh£o sát cùng cça QuÑc Dũng Blog thì m·t b±ng giá bán cça Nhïng dñ án t¡i khu vñc Thç Thiêm tính đ¿n thÝi điÃm hiÇn t¡i là 4500 USD/m2. m×i 5, m·t b±ng giá bán s½ gia tăng trưÝng chëng > 25% ( të t§m 2-3 năm trß đ¿n đây).

VÛi chu×i Cơ sß h¡ t§ng đưãc quy ho¡ch bài b£n như c§u Thç Thiêm mÙt, 2,3,4 đang đưãc xây nh±m g¯n k¿t VÛi nhïng tuy¿n đưÝng khác nhau trong ra phÑ s½ khi¿n cho t§m t§m k¿t nÑi tÛi t¥t c£ ch× të chung cư cao c¥p qu­n 2 này trß ra vô cùng tiÇn ích. Và nhÝ viÇc ©n chéa lÙ trình mát m» thì tình tr¡ng bË Ã¹n t¯c giao thông s½ khá hi¿m khi x£y nên. Và đ·c biÇt, QuÑc Dũng Blog ch¯c r±ng, lúc an cư ngay ß trung tâm Thç Thiêm thì mÍi t¥t c£ tiÇn ích të bán l» hay gi£i trí, vui chơi gi£i trí, trung tâm thương m¡i đÁu t¡o đ§y đç nh±m Khi¿n đáp éng Quý khách hàng t¡i khu này như Central Plaza - m¡ng lưÛi kinh doanh dưÛi lòng đ¥t, nhà hát Opera, m¡ng lưÛi tiÇn ích Cresent Bolevard, Central Lake, hÓ trung tâm.

hơn đây là Các đánh giá vÁ vË th¿ cça dñ án chung cư Sunshine Venicia cça QuÑc Dũng Blog, hi vÍng s½ mang l¡i thå hïu nghi dành cho Quý khách, chç đ§u tư.